Informacje - Porady

Jak skutecznie wyegzekwować zaległe alimenty?

Masz przyznane alimenty, ale osoba na której ciąży zobowiązanie alimentacyjne ich nie płaci? A zarazem trudno jest Ci je wyegzekwować? Oznacza to, że masz do czynienia z dłużnikiem alimentacyjnym. W tym przypadku warto jest wszcząć postępowanie, dzięki któremu odzyskamy należne nam zaległości.

Kto to jest dłużnik alimentacyjny?

Jest to osoba, która na mocy orzeczenia sądowego zobowiązana jest do płacenia alimentów, lecz która tego zobowiązania nie wykonuje, co prowadzi do  bezskuteczności egzekucji . Egzekucja należności staje się bezskuteczna, w momencie kiedy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie została wyegzekwowana pełna należność z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Egzekucja alimentów przez komornika sądowego – co zrobić i którego komornika wybrać?

Wszczęcie egzekucji alimentów następuje na wniosek złożony przez wierzyciela. We wniosku należy podać dane personalne wierzyciela i dłużnika oraz  kwotę zaległych alimentów wraz z ustawowymi odsetkami. We wniosku wierzyciel nie określa sposobu ściągnięcia długu, ponieważ egzekucja alimentów odbywa się na wszelkie sposoby uznane przez komornika sądowego, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości. Druk wniosku do wypełnienia można otrzymać w kancelarii komorniczej, w której to także należy złożyć gotowy wniosek wraz z tytułem wykonawczym (tj. orzeczeniem sądu w sprawie przyznanych alimentów)

Zgodnie z prawem przysługuje nam możliwość wyboru komornika, którego tylko chcemy np. Komornik Warszawa Mokotów. Jednakże ze względów praktycznych, najlepiej jest wybrać komornika sądowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika, bądź ewentualnie wierzyciela.

Składając do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji, nie jesteśmy zobligowani do podawania informacji na temat miejsca zamieszkania, czy stanu majątkowego naszego dłużnika. Z reguły nie mamy dostępu do takiej wiedzy, a zdobycie tych informacji leży po stronie komornika do którego zwróciliśmy się o pomoc.

W celu szybkiego poszukiwania informacji na temat dłużnika, komornik może korzystać z różnych systemów ewidencji elektronicznej. Dzięki temu może szybko i skutecznie wszcząć postępowanie w celu przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Do najbardziej popularnych należą między innymi: Ognivo - aplikacja do elektronicznego przeszukiwania rachunków bankowych dłużników; CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;  CPD  - elektroniczne Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, z pomocą którego można ustalić dane personalne oraz adresowe dłużnika.

Komornik ma prawo przeprowadzić dochodzenie, w celu ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, jego wynagrodzenia oraz stanu majątkowego. W tych czynnościach może zwrócić się z wnioskiem do Policji, aby ta – zgodnie z procedurami, pomogła ustalić adres zamieszkania oraz miejsce zatrudnienia dłużnika.

Opłaty komornicze z tytułu egzekucji świadczeń pieniężnych (w tym alimentacyjnych)

Art. 49. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji mówi:  „W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotni wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W obu przypadkach komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanych kwot.”  W praktyce oznacza to, że komornik od ściągniętej od dłużnika należności, odlicza dla siebie proporcjonalnie kwotę w wysokości 8% bądź 15 % (w zależności od sposobu egzekucji). Ponieważ tę opłatę ponosi dłużnik, to całkowita kwota długu alimentacyjnego pomniejszona jest o wartość faktycznie przekazaną wierzycielowi.

     Data: 2016-11-15

Komentarze nie są moderowane - widzisz treści niezgodne z prawem lub nieobyczajne zgłoś ten fakt administracji serwisu.

Najnowsze informacje

Ekipa instalacyjno-energetyczna

Ekipa instalacyjno-energetyczna

Zapotrzebowanie na specjalistów zawsze jest bardzo duże, jeżeli chodzi o naszą nieruchomość. Potrzeby będziemy mieli tutaj oczywiście bardzo różnorodne. Trzeba np. przygotować sobie profesjonalny remont dotyczących instalacji grzewczej oraz energetycznej. Te 2 czynniki są za każdym razem ze sobą powiązane, więc potrzebne nam będzie rzeczywiście doświadczony specjalista pracujący w hurtowni albo w sklepie.
Tabletki antykoncepcyjne – co trzeba wiedzieć?

Tabletki antykoncepcyjne – co trzeba wiedzieć?

Hormonalne środki antykoncepcyjne budzą wiele kontrowersji ze względu na skutki uboczne, które mogą powodować. Tabletki antykoncepcyjne są jednak niezwykle skutecznym środkiem, zabezpieczającym przed niechcianą ciążą. W jaki sposób działają? Co warto o nich wiedzieć?

Polecamy produkty